Skip to content

Minder verzuim, minder kosten

Minder verzuim,
minder kosten

Verzuim

Verzuimbegeleiding

Als er een medewerker uitvalt, heeft iedereen profijt van een spoedig herstel. Een goede verzuimbegeleiding bekort de tijd dat de werknemer niet inzetbaar is. Wat een enorme besparing!

Bij ziekteverzuim spelen vaak meer factoren dan alleen een zieke werknemer. Is het enkel een medisch probleem of ligt de oorzaak in persoonlijke omstandigheden, een ongezonde werkplek of een te hoge werkdruk(beleving)?
Zwiers prevent heeft een brede scope met aandacht voor alle aspecten in hun samenhang.

Geen enkel verzuim, geen werkgever en geen werknemer is gelijk. Daarom gelooft Zwiers prevent niet in standaard protocollen volgen. Wel in de juiste stappen doorlopen in werkbare protocollen; Zwiers prevent kiest in overleg met werkgever en werknemer de route en de termijnen.

Met andere woorden: maatwerk en snel inspringen op de actuele situatie. Altijd praktische adviezen, nooit extra onkosten door onnodig werk.

De casemanager van Zwiers prevent gaat met de werkgever en de werknemer in gesprek om een beeld te krijgen van het verzuim en van de oorzaken. De verzuimbegeleiding is gericht op inzetbaarheid en volgt de processtappen van de Wet verbetering poortwachter. De casemanager van Zwiers prevent schakelt indien nodig de/een bedrijfsarts in.

Zwiers prevent is er voor werkgevers die geen hrm-organisatie hebben en voor organisaties waar de hr-manager behoefte heeft aan ondersteuning bij verzuimvraagstukken.

Re-intergratie

Aan de basis voor een succesvolle re-integratie liggen een goede diagnose en een concreet plan van aanpak. Voor een helder plan van aanpak zorgt Zwiers prevent. Heel belangrijk zijn goede afspraken over wie wat gaat doen, zodat de verwachtingen eenduidig zijn.

In re-integratietrajecten is de communicatie cruciaal. Zwiers prevent garandeert transparantie. Dit zorgt ervoor dat werkgever en werknemer een gelijk beeld hebben van het doel, de inzet en de acties.

Procesbewaking

Zwiers prevent let op een goede procesbewaking. Om een loonsanctie na twee jaar ziekte te voorkomen, is het bijvoorbeeld zaak goed op de termijnen van het UWV te letten.

Kan een medewerker weer terugkeren in de oude functie, dan zorgt Zwiers prevent voor een duidelijk re-integratiestappenplan. Samen (Zwiers prevent, werkgever en werknemer) vertalen we dit plan in concrete acties.

 

Casemanagement

Heeft u als werkgever te maken met (dreigend) langdurig verzuim? Dan neemt Zwiers prevent de rol van casemanager op zich. De casemanager is de functionaris van de verzuimbegeleider.

De casemanager van Zwiers prevent is een uitkomst voor de hr-manager die behoefte heeft aan ondersteuning bij verzuimvraagstukken én voor werkgevers die geen hrm-organisatie hebben.

Zwiers prevent coördineert als casemanager de re-integratie en bewaakt de voortgang. De casemanager ondersteunt werkgever en werknemer gedurende twee jaar (104 weken) van verzuim en stemt de begeleiding af op de behoefte van de organisatie. De inspanningen van Zwiers prevent zijn gericht op een zo snel mogelijke werkhervatting (zoals bedoeld in de Wet verbetering poortwachter), uitgaande van mogelijkheden en niet van beperkingen.

Arbeidskundig onderzoek

Bij langdurig verzuim is arbeidskundig onderzoek onderdeel van de re-integratie. Wettelijk moet dit voor het einde van het eerst ziektejaar plaatsvinden.

Vaak is zo lang wachten echter helemaal niet nodig. Want waarom het hele jaar afwachten wanneer al vroeg duidelijk is dat er mogelijkheden op een ander vlak liggen of als er twijfel bestaat over de inzetbaarheid? Zwiers prevent zet in samenwerking met de bedrijfsarts de arbeidsdeskundige bij voorkeur éérder in.

De arbeidskundige van Zwiers prevent

  • onderzoekt de belastbaarheid van de uitgevallen medewerker. In hoeverre kan de medewerker de eigen werkzaamheden nog verrichten?
  • beoordeelt bij langdurig ziekteverzuim de mogelijkheden van re-integratie binnen of buiten de eigen organisatie (voor het einde van het eerste ziektejaar).
  • geeft re-integratieadvies. Welke werkzaamheden kan de medewerker doen, nu en in de toekomst? (‘Re-integratiespoor bepalen’)
  • geeft advies over mogelijke werkplekaanpassingen.

 

 

 

 

 

 

 

Scroll To Top