Veiligheid ontstaat niet per ongeluk

Veiligheid ontstaat
niet per ongeluk

Veiligheid

RI&E: risico’s in kaart

Werkgevers zijn verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te (laten) doen. Zwiers prevent ondersteunt bij het uitvoeren van deze wettelijke taak.

U kunt Zwiers prevent bij uw RI&E op drie manieren inzetten:

  • de RI&E zelf verrichten en laten toetsen door Zwiers prevent.
  • de RI&E samen uitvoeren. De taakverdeling hangt af van de interne kennis, de wensen en het ambitieniveau.
  • de RI&E van inventarisatie tot toetsing volledig overlaten aan Zwiers prevent.

Arbo-advisering

Zwiers prevent acteert en adviseert niet omdat arbo nu eenmaal ‘moet’. Het gaat erom dat u profiteert van onze adviezen. Die zorgen voor een lager risico op uitval, betere werkomstandigheden, minder ongevallen, lager ziekteverzuim, dus een lagere schadelast en minder kosten.

Van Zwiers prevent krijgt u duidelijke en direct toepasbare adviezen die uitnodigen tot actie,

  • gericht op de praktijk, beperkt tot de essentie
  • hoofd- en bijzaken helder onderscheiden
  • uitgaande van de specifieke situatie

Persoonlijke begeleiding en laagdrempelig contact zorgen ervoor dat u als werkgever op de hoogte bent van alle wetswijzigingen.

Door te sparren over uw vraagstukken zal de oplossing niet alleen aansluiten bij de wetgeving, maar ook bij uw behoefte en ambitieniveau.

Sociale Veiligheid

Toolboxmeeting

Zwiers prevent leidt en faciliteert toolboxmeetings, bijvoorbeeld bij werken op hoogte, werken aan de weg, omgaan met persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB) of fysieke belasting.

Sociale veiligheid

De werkgever is wettelijk verplicht om maatregelen te treffen die medewerkers beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Voorlichting voor medewerkers hoort hierbij.

Onder PSA verstaan we ongezond hoge werkdruk, agressie en ander ongewenst gedrag. PSA is schadelijk voor alle partijen. Daarom is het belangrijk deze problematiek niet uit de weg te gaan, maar aan te pakken.

Als – bijvoorbeeld vanuit de R&IE – blijkt dat er (extra) aandacht voor sociale veiligheid nodig is, pak het probleem dan meteen op! Ook een lopend verzuimgeval kan een signaal zijn om het beleid tegen het licht te houden.

De Inspectie SZW arbeidsinspectie legt veel nadruk op de noodzaak om psychosociale arbeidsbelasting te verminderen en moedigt werkgevers aan om hiervoor deskundigen in te zetten.

Sociale veiligheid is een precair maar belangrijk vraagstuk. Heeft u vragen, neem dan contact op met Zwiers prevent voor advies waar u mee verder kunt.