Skip to content

Veiligheid ontstaat niet per ongeluk

Veiligheid ontstaat
niet per ongeluk

Veiligheid

RI&E: risico’s in kaart

Werkgevers zijn verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te (laten) doen. Zwiers prevent ondersteunt bij het uitvoeren van deze wettelijke taak.

RI&E als opstartpunt

Veiligheid op de werkvloer ontstaat niet per ongeluk. Zwiers prevent regelt en onderzoekt voor u alle aspecten die met arbeidsveiligheid te maken hebben. Regie en deskundig advies met een nuchtere blik. Risico-inventarisatie & evaluatie, arbo-advies, toolboxmeetings, sociale veiligheid.

Elke branche is anders

Elke organisatie en branche heeft te maken met risico’s die typisch zijn voor de branche of de organisatie. Dankzij deskundigheid, ervaring en ‘vindingrijkheid’ adviseert Zwiers prevent de werkgever dé passende manier om de RI&E uit te voeren. De RI&E is volledig, betrouwbaar en actueel.

Houd RI&E up-to-date!

De RI&E moet up-to-date blijven. Als werkgever moet je dat kunnen aantonen. Zo niet, dan is de hele RI&E niet meer geldig. Dat zou verspilling zijn van tijd en geld.
Zwiers prevent is in een aantal organisaties sparringpartner van de preventiemedewerker. Periodiek hebben we een contactmoment waarin we de voortgang van de RI&E bespreken en acties in gang zetten. Hiermee blijft de RI&E gegarandeerd actueel. Dus hoeft u die na enkele jaren niet opnieuw uit te voeren.

U kunt Zwiers prevent bij uw RI&E op drie manieren inzetten:

  • de RI&E zelf verrichten en laten toetsen door Zwiers prevent.
  • de RI&E samen uitvoeren. De taakverdeling hangt af van de interne kennis, de wensen en het ambitieniveau.
  • de RI&E van inventarisatie tot toetsing volledig overlaten aan Zwiers prevent.
Sociale Veiligheid

Arbo-advisering

Zwiers prevent acteert en adviseert niet omdat arbo nu eenmaal ‘moet’. Het gaat erom dat u profiteert van onze adviezen. Die zorgen voor een lager risico op uitval, betere werkomstandigheden, minder ongevallen, lager ziekteverzuim, dus een lagere schadelast en minder kosten.

Van Zwiers prevent krijgt u duidelijke en direct toepasbare adviezen die uitnodigen tot actie,

  • gericht op de praktijk, beperkt tot de essentie
  • hoofd- en bijzaken helder onderscheiden
  • uitgaande van de specifieke situatie

Persoonlijke begeleiding en laagdrempelig contact zorgen ervoor dat u als werkgever op de hoogte bent van alle wetswijzigingen.

Door te sparren over uw vraagstukken zal de oplossing niet alleen aansluiten bij de wetgeving, maar ook bij uw behoefte en ambitieniveau.

Toolboxmeeting

Zwiers prevent leidt en faciliteert toolboxmeetings, bijvoorbeeld bij werken op hoogte, werken aan de weg, omgaan met persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB) of fysieke belasting.

Sociale veiligheid

De werkgever is wettelijk verplicht om maatregelen te treffen die medewerkers beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Voorlichting voor medewerkers hoort hierbij.

Onder PSA verstaan we ongezond hoge werkdruk, agressie en ander ongewenst gedrag. PSA is schadelijk voor alle partijen. Daarom is het belangrijk deze problematiek niet uit de weg te gaan, maar aan te pakken.

Als – bijvoorbeeld vanuit de R&IE – blijkt dat er (extra) aandacht voor sociale veiligheid nodig is, pak het probleem dan meteen op! Ook een lopend verzuimgeval kan een signaal zijn om het beleid tegen het licht te houden.

De Inspectie SZW arbeidsinspectie legt veel nadruk op de noodzaak om psychosociale arbeidsbelasting te verminderen en moedigt werkgevers aan om hiervoor deskundigen in te zetten.

 

PSA-onderzoek

Zwiers prevent ondersteunt u bij PSA-onderzoek, -beleid en de acties die daaruit voortvloeien.

 

Inzetbaar blijven

Goed beleid houdt in: werkafspraken maken om 1. onveiligheid te voorkomen
en 2. te weten wat je moet doen als zich toch onverhoopte situaties voordoen. U zorgt daarmee dat werknemers zich serieus genomen voelen en optimaal inzetbaar blijven.

Scholen, gemeentes, zorg, winkeliers, elke sector heeft zijn eigen karakteristieke risico’s. Zwiers prevent weet wat er in de praktijk speelt en welke maatregelen de sociale veiligheid bevorderen.

 

Sociale veiligheid is een precair maar belangrijk vraagstuk. Heeft u vragen, neem dan contact op met Zwiers prevent voor advies waar u mee verder kunt.

Scroll To Top